Polityka prywatności


§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz cookies, czyli tzw. „ciasteczek”, za pośrednictwem Serwisu Internetowego funkcjonującego pod adresem https://www.cedriver.pl/.
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem danych jest CE DRIVER Maria Kaszowska z siedzibą w: 50-127 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 56/57, lok. 406, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6932036784, REGON: 383950495. Firma jest wpisana do rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie certyfikatu o nr 22464.

  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Św. Mikołaja 56/57, lok. 406,
  50-127 Wrocław
  lub drogą mailową na adres kontakt@cedriver.pl
 3. Dane osobowe dobrowolnie podane w Serwisie są za jego pośrednictwem zbierane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 2 Cel, rodzaj i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
   • Formularz kontaktowy. Dane osobowe przetwarzane są dla celów obsługi zapytań wystosowanych przez ten formularz.
   • Formularz aplikacji na ofertę pracy. Dane osobowe przetwarzane są dla celów udziału w procesie rekrutacji na to stanowisko, na które aplikuje Użytkownik, a w przypadku wyrażenia przez niego odrębnej zgody, również dla celów przyszłych rekrutacji.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. W przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik może podać następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 3. W przypadku korzystania z usługi aplikacji na ofertę pracy, Użytkownik podaje:
  • imię,
  • nazwisko,
  • telefon kontaktowy,
  • adres e-mail,
  • miejscowość zamieszkania,
  • posiadane kategorie prawa jazdy,
  • dodatkowe uprawnienia,
  • rodzaj naczepy/przyczepy, przy których ma doświadczenie,
  • znajomość języków obcych wraz z określeniem ich poziomu,
  • dodatkowo Użytkownik ma możliwość załączyć swoje CV.
 4. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 5. Serwis w niektórych wypadkach może zapisać informację ułatwiająca powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres email Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 6. Administrator nie profiluje Użytkowników, co oznacza, że dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) potrzeb ani cech osobowościowych.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (art. 221), art. 6 ust. 1 lit. B, d oraz f RODO, a także zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesach rekrutacji nie będzie możliwy.

§ 3 Odbiorcy danych i okres ich przechowywania

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są przede wszystkim: upoważnieni pracownicy Administratora oraz potencjalni pracodawcy posiadający swoje siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na rzecz których prowadzona jest lub będzie rekrutacja.
 2. Administrator udostępnia dane osobowe także w następujących przypadkach:
  • Gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m. in. do ZUS, NFZ, Urzędów Pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym.
  • Jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: firma hostingowa na zasadzie powierzenia, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, banki, upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
 3. Dane przetwarzane do celu obsługi formularza kontaktowego będą procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą rezultaty, albo zasilą bazę kandydatów poszukujących pracy i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy pośrednictwa pracy, albo zostaną usunięte, jeśli nie zaistnieje możliwość nawiązania takiej umowy, nie dłużej jednak, niż przez 24 miesiące lub do dnia wycofania zgody.
 4. Dane osobowe zebrane na poprzez formularz aplikacji na ofertę pracy będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, w którym Użytkownik bierze udział, a w przypadku wyrażenia przez niego osobnej zgody, również przez czas trwania przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak, niż przez 24 miesiące lub do dnia wycofania zgody.

§ 4 Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

 1. Administrator dokłada wszelkich starań do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe wprowadzone w Serwisie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający klucz Administrator może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

§ 5 Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: MyDevil.Net

§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych – a więc uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców, którym dane zostały ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  • otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  • sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  • usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu tej osoby, której dane dotyczą;
  • przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  • sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 3. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
   https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  • elefonicznie (22) 531 03 00.

§ 7 Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu Użytkowników w Serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

§ 8 Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

§ 9 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacj celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§ 10 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

§ 11 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator regularnie przegląda niniejszą Politykę Prywatności i będzie dokonywał jej zmian w przypadku, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa lub nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszej Polityki w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane.
 2. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 2 listopada 2023 r.